Jak wygląda administrowanie wspólnot

Wspólnotę mieszkaniową ustanawia zbiorowość właścicieli, których lokale wchodzą w zawartość wskazanej posiadłości. Wspólnoty mieszkaniowe Łódź powstają samoistnie z mocy zarządzenia z momentem wykupienia na własność pierwszego lokalu. Zasady funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej, prawa i zadania właścicieli lokali, oraz zarząd posiadłością społeczną definiują właściwe przepisy. Wspólnoty mieszkaniowe mają prawo zdobywać prawa i zaciągać kredyty.

administracja

Autor: JaxStrong
Źródło: http://www.flickr.com

Nie posiadają osobowości ustawowej, natomiast mają zdolność jurydyczną. Przed sądem wspólnota jest reprezentowana przez Zarząd, albo wyłonionego administratora nieruchomości.Większa część obszernych wspólnot mieszkaniowych ma własny zarząd i spełnia ustawowy rodzaj kierowania nieruchomością wspólną. Nie wyłącza to jednak możności nawiązania umowy z kompetentnym zarządcą.Możliwe jest wynajęcie firmy zarządzającej.

Żywo pasjonuje Cię podnoszona w tym tekście kwestia? Jeżeli tak, to ponadto wejdź na ten odnośnik oraz zdobądź cenne informacje!

Wtenczas wykonuje ona, na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, czynności polegające na prowadzeniu księgowości, monitorowaniu napraw, fachowym planowaniu spotkań właścicieli.Za sprawy wspólnoty mieszkaniowej odpowiada Zarząd (sprawdź na stronie) nawet wtedy, gdy zatwierdzono umowę z zarządcą. Wobec tego członkowie zarządu muszą systematycznie rozliczać zarządcę z zadań i wyników jego roboty. Zarządca nieruchomości, określany mianem częstokroć również zarządcą, może być także zakontraktowany przez wspólnotę mieszkaniową reprezentowaną przez zarząd.

dokumentacja

Autor: Ian Lamont
Źródło: http://www.flickr.com

Wspólnota mieszkaniowa może powierzyć zarządzanie wspólnotami Łódź osobom, bądź podmiotom gospodarczym, jakie zajmują się zarządzaniem nieruchomościami zawodowo. W tym celu musi zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowę o rządzenie (czytaj więcej o zarządzaniu wspólnotami). Powinno się w niej zaznaczyć, że zagadnieniem umowy jest wykonywanie czynności zarządu własnością społeczną. Umowa winna określać jednoznacznie czynności, jakie będzie wykonywał zarządca, a także opisywać majątek w sposób oznaczony w księdze wieczystej, położenie nieruchomości, numer ewidencyjny działki, obręb, również sąd, który prowadzi księgę wieczystą, również numer księgi.